Disse KPI’er holder innovationen på sporet

Research fra The Innovation Board viser, at de virksomheder, der har implementeret lærings- og handlingsorienterede KPI'er for innovation, både har en stærkere innovationskraft og en højere return-on-innovation.  Det til trods er det alt for få virksomheder, som har implementeret KPI'er, der giver ledelsen et kontinuerligt og retvisende billede, af hvordan virksomheden klarer sig, og hvordan den eksekverer på innovationen. En rundspørge bekræfter, at flere end 80% af alle aktieanalytikere i dag betragter en virksomheds evne til at innovere som et afgørende parameter for, hvad en virksomhed er værd. De fleste af dem giver samtidig udtryk for, at de finder det vanskeligt at forstå, hvordan innovationen reelt trives i de børsnoterede virksomheder, som de løbende analyserer. Når man spørger toplederne, er billedet tæt på at være det samme. Også her er kun få i stand til at tegne et reelt billede af innovationens trivsel og dens bidrag til værdiskabelsen.

Virksomheder med innovative ambitionere kan derfor med fordel implementere KPI'er for løbende at monitorere og forbedre deres innovationskraft og return-on-innovation. Ved at analysere gevinsterne hos de virksomheder, som allerede har gjort dette, har vi observeret en række forskelle i forhold til de, som endnu ikke understøtter innovationsarbejdet med lærings- og handlingsorienterede KPI'er. De mest interessante forskelle er følgende:

 1. De udvikler en stærkere strategisk og kulturel forankring af innovationsindsatsen
 2. De udvikler en stærkere innovationskraft
 3. De udvikler en stærkere sammenhæng mellem innovationsstrategi og eksekvering
 4. De er bedre i stand til at dokumentere og kommunikere værdien af innovationsporteføljen
 5. De har typisk et større innovationsbudget og et højere afkast per investeret krone

Vores research viser også, at der er store forskelle i kvaliteten af de KPI'er for innovation, som virksomheder har implementeret. En stor del har udelukkende KPI'er som har blikket har rettet bagud. Det er typisk i form af et nøgletal, der viser, hvor stor en del af omsætningen, der kommer fra produkter eller services, som er yngre end eksempelvis tre år. Det er bestemt relevant at kigge på, men isoleret set giver det ikke meget input til fremadrettet læring og handling. I bedste fald opdager man for sent, at man gennem en længere periode ikke har haft sammenhæng mellem sin innovationsstrategi og sin eksekvering. 

Lærings- og handlingsorienterede KPI'er bør tage højde for både fortiden, nutiden og ikke mindst fremtiden og bør samtidig fordeles efter følgende fire niveauer:

 • Strategi (gør vi de rigtige ting?)
 • Processer (gør vi tingene rigtigt?)
 • Økonomi (får vi nok effekt af det?)
 • Kultur (har vi organisationen med?)

Et eksempel på ti lærings- og handlingsorienterede KPI'er for innovation, der indeholder niveauerne og tidshorisonterne beskrevet ovenfor, er illustreret i figur 1 herunder. Ved at kigge på tværs af tid og forskellige relevante niveauer, skabes der et skarpere billede af tingenes tilstand samtidig med, at det giver læring og input til, hvordan man på forkant kan styrke sin innovationsindsats.

Figur 1 - Ti lærings- og handlings KPI'er for innovation

Det er vigtigt med balancerede KPI'er, da det giver et bedre beslutningsgrundlag. Ofte sker der i virksomheder det, at man enten reagerer for meget eller for lidt, når man opdager, at eksekvering afviger fra innovationsstrategi og mål. Det tager balancerende KPI'er og nøgletal hånd om. Ved eksempelvis at erfare, at bidraget fra nye produkter sidste år ligger på et tilfredsstillende niveau, vil mange fristes til at tro, at alt er godt. Bruger man samtidig den nuværende innovationsportefølje som en balancerende indikator, kan man rent faktisk bekræftes i, at innovationen er på rette spor, men det modsatte kan også være tilfældet, hvis innovationsporteføljen ikke understøtter innovationsstrategien, eller hvis værdien af den er for lav i forhold til virksomhedens vækstmål. Det kan så føre til konkrete handlinger i form af øget front-loading og/eller en styrkelse af de tidlige faser i innovationsprocessen, hvis det samtidig indikeres som værende et udfordringsområde.

Der findes nogles best practices, som kan hjælpe virksomheden med at designe et godt lærings- og handlingsorienteret KPI system for innovation. Disse er:

 • De skal understøtte jeres innovationsstrategi
 • De skal understøtte de vigtigste elementer i jeres økosystem for innovation
 • De skal tilpasses virksomhedens value drivers
 • De skal være mulige at måle på over en længere periode
 • De skal matche virksomhedens nuværende modenhed i det at arbejde med innovation
 • De skal kunne benchmarkes internt såvel som eksternt

Vores research viser, at de virksomheder, der med succes har implementeret lærings- og handlingsorienterede KPI'er for innovation, opnår en stærkere innovationskraft og en højere return-on-innovation. Det skyldes en stærkere strategisk og kulturel forankring af innovationsindsatsen samt en stærkere bevidsthed om, hvad der konkret driver return-on-innovation.