Arla Food for Health: Case study i åben innovation

  • 23 januar 2018
  • Henrik Karlsen
  • Print

Tæt på halvdelen af alle danske virksomheder eksperimenterer lige nu med forskellige former for åbne innovationsprogrammer. Og med blandet succes. Hos nogle bidrager åben innovation betydeligt til virksomhedens return-on-innovation, og andre steder opleves desværre en negativ effekt på virksomhedens innovationsregnskab.

Et af de åbne innovationsprogrammer, som mange virksomheder kan lade sig inspirere af, er Arla Food for Health. Arla Food for Health er et åbent innovationsprogram mellem Arla Foods amba, Arla Foods Ingredients, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Ambitionen for de fire partnere er at udnytte hinandens kompetencer og ressourcer til at udvikle best-in-class research inden for mejeriholdig ernæring. På den måde udvikles banebrydende viden som på sigt danner basis for nye produkter, som kan fremme sundhed og forebygge livsstilssygdomme. Initiativet har knapt tre år på bagen og har i den korte tid skabt startet meget lovende projekter, som allerede har givet international omtale og opmærksomhed bl.a. inden for diabetesområdet.

The Innovation Board har i løbet af sommeren 2017 været helt tæt på Arla Food for Health for bedre at forstå, hvorfor det åbne innovationssamarbejde er kommet så godt fra start, som tilfældet er i forhold til de fleste andre sammenlignelige initiativer. For både at kortlægge og dokumentere vores læring har vi arbejdet med både kvantitativ og kvalitativ analyse. Den kvantitative del havde til formål at identificere styrker og svagheder i det åbne innovationsprojekt, og den kvalitative del, som bestod af i alt seksten semistrukturerede interviews, havde til formål at belyse årsagerne bag.

Vores evaluering identificerede fem områder, hvor Arla Food for Health gør sig positivt bemærket.

Fælles og attraktivt formål og vision

Det første punkt, hvor Arla Food for Health adskiller sig positivt er, at de har defineret en fælles og attraktiv vision og et klart formål for innovationssamarbejdet. Det er ikke nogen let øvelse og slet ikke i betragtning af, at de deltagende organisationer er så forskellige, som det er tilfældet. 75% af de interviewede personer var i stand til at forklare både formål og vision for samarbejdet mellem de to Arla virksomheder og de to universiteter, og de giver samtidig udtryk for ambitiøse mål, som er værd at stræbe efter. Mål, der vil gøre en forskel for de fire organisationer og ikke mindst for de mennesker, hvis livskvalitet programmer ønsker at fremme. Der blev identificeret en høj grad af meningsfuldhed/ blandt de interviewede personer, som giver mening både ud et professionelt og personligt perspektiv. Sammenlignet med andre tilsvarende åbne innovationsprogammer er 75% et højt tal. Det er ikke ualmindeligt, at det kun er 35% til 50%, som er i stand til at gengive vision og formål for innovationen i en virksomhed. Dels fordi der ofte ikke bliver gjort nok ud af indsatsen, men også fordi, de deltagende organisationer og virksomheder ikke nødvendigvis har samme formål og den samme vision for samarbejdet. Arla Food for Health har anerkendt, at de deltagende interessenter er forskellige, men at de ved at samarbejde kan nå længere end hver for sig. Det har de dygtigt formået at samle i én fælles vision.

Fair og transparente processer

Arla Food for Health er karakteriseret ved at have åbne og transparente processer. Specielt i relation til beslutningen af hvilke projekter, der skal allokeres ressourcer og hvilke, der ikke skal. Sammenlignet med andre innovationsinitiativer er det en ubetinget styrke. Transparente og fair innovationsprocesser bliver af de fleste medarbejdere betragtet som værende af større betydning end hvilke projekter, der ender med at blive prioriteret. Hos Arla Food for Health er det specielt vigtigt, da innovationsprogrammet har en særdeles ambitiøs overligger, som skal tiltrække de dygtigste forskere fra hele verden. Forskerne skal alle holdes tilfredse og motiverede til at yde den maksimale indsats. 13 ud af 16 interviewede personer var i stand til at forklare processen med at sætte den strategiske ramme for fremtidige projekter, samt måden, hvorpå udvælgelsen af de bedste projekter foregår. Samtidig blev der givet udtryk for en høj grad af fairness i processerne. Sammenlignes dette billede med andre åbne innovationsinitiativer, er disse typisk kendetegnet ved at have uklare processer og beslutningsmekanismer, hvilket skaber mistro til systemet. Gode beslutninger eller ej. Tegn på disse negative symptomer findes i syv ud af ti innovationssamarbejder.

Tillid mellem innovationspartnerne

Tillid er afgørende i alt, hvad der handler om samskabelse. Arla Food amba, Arla Food Ingredients, Københavns Universitet og Aarhus Universitet har en lang historie i at samarbejde med hinanden. Der er knyttet stærke og tillidsfulde bånd på både organisatorisk, såvel som på personligt plan. Man har vundet og tabt sammen, og man har løst problemer sammen. Det kommer Arla Food for Health til gode og er stærkt medvirkende til, at projektet vurderes at være en succes blandt hele 88% af de interviewede personer. Problemer vil altid opstå, og uforudsete ting sker. Specielt når man har med radikale former for innovation at gøre. Det afgørende er, hvordan problemerne og udfordringerne løses, og her hjælper de stærke relationer. Tingene når ikke at eskalere, men kan løses på en konstruktiv måde. Det skaber et friere flow af den viden og de ideer, som skal bidrage til at fremme sundhed og forebygge livsstilssygdomme. Det kan lyde banalt, men det er det langt fra. Alt for mange innovationspartnerskaber har for stor mistillid partnerne imellem, og derved udvikles en defensiv tilgang til udveksling af viden og ideer. Det er selvsagt ikke fremmende for innovation.

Stærkt netværk af dygtige forskere

Ambitiøse og meningsfulde innovationsprogrammer tiltrækker dygtige og engagerede bidragsydere! Det er dem, der gør de attraktive visioner til virkelighed og hele tiden flytter teltpælene. Arla Food for Health er i første omgang begunstiget med bedste forskere fra Norden under en fælles og stærk innovationsdagsorden og i takt med de store fremskridt, er programmet også ved at tiltrække opmærksomhed internationalt. Dette skyldes ikke mindst de fælles og attraktive visioner for innovationssamarbejdet, fair og transparente processer og den høje grad af tillid partnerne imellem. Foruden god programledelse, er det nemlig det, der gør, at de mange dygtige forskere bringer deres viden i spil. Også selv om det ikke altid er deres konkrete projektforslag, som prioriteres.

Velfungerende programledelse

Et sidste punkt, der udmærker Arla Food for Health i forhold til mange andre åbne innovations-programmer, er den velfungerende programledelse. Der er skabt en klar rollefordeling de forskellige interessenter imellem, og specielt styrekommitteen vurderes at have gjort et stort og dygtigt arbejde i relation til at drive de overordnede ambitioner. Ligesom det stærke fundament i form af visionen, processerne og tilliden har en positiv effekt på tiltrækningen af forskere, så gør det det utvivlsomt også lettere at lede programmet.

The Innovation Board har gennemført evalueringer af flere end 250 organisationers innovationsevne, og Arla Food For Health ligger i top 20 over højest opnåede score. Dette skyldes primært, at de er lykkedes med de fem punkter, som står beskrevet ovenfor. For yderligere information om Arla Food for Health henvises til følgende link:

https://www.arla.com/company/arla-food-for-health/

Relevant links:

Få en assessment af jeres innovationskraft